MASZ PYTANIA? 
 ZADZWOŃ: 608 88 99 30 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ AGA-TOMA AGNIESZKA TOMASZEWICZ Z SIEDZIBĄ W BARWICACH PRZY UL. KWIATOWEJ 9, NIP 673-149-74-26, REGON 367005668

 

1. Zasady ogólne.

 

1.1. Firma Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz zwana dalej Aga-Toma jako agencja turystyczna stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku.

 

1.2. Przedstawione poniżej warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży dotyczą uczestnictwa w koloniach, obozach i zimowiskach.

 

1.3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w imprezie za zgodą i na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

 

2. Zawarcie umowy.

 

2.1. Stronami umowy są Aga-Toma oraz Uczestnik imprezy turystycznej.
 
2.2. Umowa - Zgłoszenie zostaje zawarta w momencie jej podpisania przez Uczestnika, a w przypadku osoby niepełnoletniej przez jednego rodzica lub opiekuna prawnego oraz przedstawiciela Aga-Toma. Podpisując Umowę – Zgłoszenie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Aga-Toma i je akceptuje.
 
2.3. Po podpisaniu Umowy - Zgłoszenia Uczestnik do 7 dni zobowiązany jest zapłacić zaliczkę w wysokości 300 zł. Zaliczka powinna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Aga-Toma w PKO nr konta: 79 1020 2847 0000 1102 0159 7541.
 
2.4. Zapłata reszty należności musi nastąpić najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, w przeciwnym razie Aga-Toma ma prawo odstąpić od realizacji umowy potrącając należność jak przy rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 
2.5. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całej należności na konto w dniu podpisania umowy.
 

3. Realizacja Umowy.

 

3.1. Aga-Toma sprzedaje imprezy organizatorów, w związku z czym cena imprezy turystycznej obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, realizację przedstawionego w ofercie programu, opiekę kierownika, wychowawców, instruktorów oraz opiekę medyczną. Cena nie obejmuje opłat wynikających z dodatkowych wymagań uczestników lub zajęć fakultatywnych nie uwzględnionych w ofercie danej imprezy, możliwych do zrealizowania w trakcie jej trwania na życzenie uczestników.
 
3.2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą, w zależności od kierunku wyjazdu, odpowiedni dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty, aktualną legitymację szkolną). 3.3. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Aga-Toma o zmianie nazwiska, adresu itd. w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności. Aga-Toma nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tytułu zaniedbania tego obowiązku.
 
3.4. Osoba dokonująca rezerwacji grupowej, czyni to w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i bierze na siebie odpowiedzialność za poinformowanie uczestników o szczegółach imprezy i warunkach uczestnictwa oraz dopełnieniu wszystkich formalności i dokonaniu wpłat.
 
3.5. W trakcie realizacji imprezy Aga-Toma sporządza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w kolejnych edycjach katalogu oraz na stronie internetowej.
 
3.6. Wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie, uaktualnianie i przechowywanie danych osobowych oraz utrwalonego wizerunku dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez firmę Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz w zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. 3.7. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania obozu (np. choroba w czasie kolonii, obozu, zimowiska, czy wcześniejszy wyjazd z kolonii, obozu, zimowiska).

 

4. Prawa i obowiązki uczestników.

 

4.1. Uczestnik ma prawo do otrzymania świadczeń zawartych w ofercie, która stanowi integralną część umowy.
 
4.2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Aga-Toma.
 
4.3. Uczestnik biorący udział w imprezie turystycznej, najpóźniej na tydzień przed wyjazdem, zobowiązany jest bezwzględnie dostarczyć do Aga-Toma poprawnie wypełniony dokument „Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku”, który jest najważniejszą informacją o stanie zdrowia uczestnika.
 
4.4. Nie dostarczenie dokumentu wymienionego w pkt. 4.3. może być powodem odmowy przyjęcia uczestnika na obóz, kolonię, zimowisko.
 
4.5. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia związanych ze szkodą kosztów.
 
4.6. Za wyrządzone szkody przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni, i z tego tytułu przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilno - prawną.
 
4.7. Niepełnoletnich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. W przypadku podejrzenia spożywania tychże środków, uczestnik może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.
 
4.8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na kolonii, obozie, zimowisku oraz poleceń kadry, w tym kierownika i wychowawców.
 
4.9. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania uczestnika, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z obozu, kolonii, zimowiska co równoznaczne jest z odebraniem dziecka przez rodziców. W takim wypadku Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni organizowanej imprezy.
 
4.10. Aga-Toma nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, sprzęt elektroniczny oraz przedmioty wartościowe pozostawione przez uczestników podczas pobytu na kolonii, obozie, zimowisku i w środkach transportu.

 

5. Zmiana warunków umowy.

 

5.1. Aga-Toma zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy, jednakże nie później niż na 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Cena może ulec zmianie tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności: zmiana kursów walut, wzrost kosztów transportu, wzrost cen paliw, zmiany przepisów celnych oraz podatkowych, wzrost kosztów wizowania. Wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny musi być przez Aga-Toma udokumentowany. Po otrzymaniu od Aga-Toma pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 48h powiadomić Lazur Travel czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
 
5.2. Aga-Toma zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy lub jej odwołania, gdy zmiana ta jest spowodowana czynnikami od niego niezależnymi, takimi jak: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych lub lokalnych, zamieszki, strajki, zagrożenia zdrowia lub życia, działanie siły wyższej. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat.
 
5.3. Aga-Toma zastrzega sobie prawo do odwołania danej imprezy z powodu braku wymaganego minimum Uczestników. W razie odwołania danej imprezy, Aga-Toma proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej , a w przypadku rezygnacji Uczestnika gwarantuje zwrot wniesionych wpłat.

 

6. Rezygnacja z imprezy.

 

6.1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, zgłaszając ten fakt pisemnie (listem poleconym – decyduje data stempla pocztowego).
 
6.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, Aga-Toma zastrzega sobie prawo do dokonania stosownych potrąceń w zależności od terminu rezygnacji :
a) rezygnacja do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy – 50% ceny imprezy. ,
b) rezygnacja poniżej 20 dni przed rozpoczęciem imprezy – 80% ceny imprezy,
c) Aga-Toma przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku.
 
6.3. Uczestnik może obniżyć koszty związane z rezygnacją z imprezy poprzez zawarcie (w momencie podpisywania umowy) indywidualnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.
 

7. Ubezpieczenie.

 

7.1. Aga-Toma gwarantuje wszystkim Uczestnikom ubezpieczenie organizatora turystyki, którego ofertę sprzedaje
 
7.2. Uczestnik przed wzięciem udziału w imprezie ma prawo i obowiązek zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
 
7.3. Aga-Toma zaleca Uczestnikowi indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

 

8. Reklamacje.

 

8.1. Reklamacje odnośnie świadczonych usług należy zgłaszać w formie pisemnej w miejscu ich zaistnienia przedstawicielowi Aga-Toma w celu ich natychmiastowego usunięcia lub wysłane listem poleconym dla celów dowodowych na adres Aga-Toma, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
 
8.2. Aga-Toma ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

 

9. Postanowienia końcowe.

 

9.1. W sprawach które nie zostały uregulowane w umowie, warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży, regulaminach obowiązujących w czasie trwania imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych z późniejszymi zmianami oraz Kodeksu Cywilnego.
 
9.2. Wszelkie spory prawne związane z realizacją Umowy – Zgłoszenia będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Pobierz dokument

 

DANE FIRMY:
Aga-Toma Agnieszka Tomaszewicz

adres:

ul.Kwiatowa 9, 78-460 Barwice

e-mail:

biuro@aga-toma.pl

telefon:

+48 608 88 99 30

 

Ilość odwiedzin strony [458201] Odwiedzin dziś [92]